Petak, 10.07.2020

U UTORAK U SALI KULTURNOG CENTRA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA BIHAĆ – EVO DNEVNOG REDA

U UTORAK U SALI KULTURNOG CENTRA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA BIHAĆ – EVO DNEVNOG REDA

U utorak 09. juna 2020. godine (utorak) u sali Kulturnog centra Bihać sa početkom u 9:00 sati održati će se 51. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevnim redom gradski vijećnici raspravljati će o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o osnivanju Poslovne zone „Ripač“

2. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna RP „Ceravci I“ za područje „F“ uvođenjem nove mikrolokacije „F“
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ceravci I“

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2019. godini

4. a)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 20(10) 0,4 „Orljani 3“- grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 20(10) 0,4 „Prisjeka 2“- grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
c) Prijedlog Odluke o odbijanju utvrđivanja javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 20(10) 0,4 „Ceravci1. nova“- grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje podzemnih kablovskih dalekovoda KB 20(10) kV dionica TS 110 kV „Bihać“ – TS „Ceravci 1 nova“- KB 20(10) „Ceravci 1 nova „- TS „Ceravci 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta kablovskog dalekovoda KB 10(20) kV dionica C007-T 4409 „Vinica 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije izvedenih radova za elektroenergetski objekta kablovskogi 10(20) kV dalekovod dionica TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“- TS 10(20)/0, kV4 „Žitoprerada“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu paralelnog vođenja i ukrštanja podzemne niskonaponske mreže „Harmani 1“sa lokalnom cestom u ulici Mehmedalije Maka Dizdara Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;
e) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina, ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje kablovskog 20(10) kV dalekovoda „Kamenica1“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać;

6. Prijedlog Odluke o subvencioniranju dijela troškova komunalnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prećišćavanja otpadnih voda

7. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u suvlasništvu od ½ Grada Bihaća neposrednom pogodbom sa „City stan“ d.o.o. Bihać radi oblikovanja građevinske parcele

8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila JU „Stanouprava „ Bihać.

9. Prijedlog Odluke o prenosu vlasništva nad radnom mašinom na JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać

10. a) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „ Gradska galerija „ Bihać
b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove „ Gradska galerija „ Bihać

11. a) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać
b) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „RTV BIHAĆ“ d.o.o. Bihać
c) Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Rješenje o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Bihaća

13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist Zlojić (Ale) Jusufa iz Bihaća

Cenzura.ba /Izvor Grad Bihać

cenzura.ba
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com