U čevtrtak 24.03.2022. godine sa početkom u 9:00 sati u Gradskoj vijećnici održati će se 22. Sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje 10(20) kV kablovskog dalekovoda TS 10(20) /0,4 kV „Livadska2“- TS 10(20)/0,4 kV „Jablanska 1“, Grad Bihać u korist JP Elaktroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta KB 10(20) kV, Dionica TS „Prekounje 2“ – TS „Prekounje 1“ i Dionica TS „Stana Sučević“ – TS „Prekounje 2“, Grad Bihać u korist JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodisttribucija“ Bihać

2. a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o Bihać
b) Prijedlog Statuta JP „Agencija za razvoj Grada Bihaća“ d.o.o Bihać

3. Prijedlog Odluke o usvajanju „Trogodišnjeg Plana implementacije Strategije razvoja općine Bihać 2014.-2023. za period 2021.-2023.godine i Godišnjeg Plana implementacije za 2021.godine“.

4. Prijedlog Odluke o povjeravanju na upravljanje i održavanje stalnih sredstava JP „Vodovod“ d.o.o Bihać

5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti gradonačelniku Grada Bihaća za zaključenje vansudske nagodbe o oprostu kamata sa Beganović Hakijom, Merdanović Zuhdijom i Mujagić Asimom,

6. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o davanju saglasnosti na cijene usluga javnih parkirališta na području grada Bihaća,

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovne prostorije Džambegović Ervinu, vl. Obrta „Sport“ iz Bihaća,

8. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Bihać za 2022. godinu

9. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora u mjesnim zajednicama
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju biračkih odbora za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica i predsjednike mjesnih zajednica,

10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“ d.o.o Bihać

11. a) Prijedlog Rješenja o prestanku članstva članovima predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o Bihać i imenovanju članova predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o Bihać,
b)Prijedlog Rješenja o prestanku članstva opozivo Predstavnika Osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o Bihać i imenovanju članova Predstavnika osnivača Skupštine JP „RTV Bihać“ d.o.o Bihać,

12. a) Prijedlog rješenja o izmjenama rješenja o imenovanju članova Kolegija GV Bihać
b) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade,
c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za predstavke i prijedloge

Odgovori