USK
USK: Od 13 – og juna Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u režimu ‘Pojačanog inspekcijskog nadzora’

Aktivnosti će se provoditi radnim ali i u dane vikenda, a sve s ciljem smanjenja sive ekonomije i povećanja discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa, kao i zaštite prava radnika i suzbijanja rada na “crno”…

U skladu sa Programom i planom rada za ovu godinu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove od ponedeljka, 13. juna 2022. godine, provoditi će pojačane kontrole iz nadležnosti tržišno, turističko-ugostiteljske i inspekcije rada.

Mješoviti inspekcijski timovi, organizirani u dvije smjene, kod subjekata nadzora koji posluju na području Unsko-sanskog kantona, kontrolisat će primjenu Zakona o fiskalizaciji i Zakona o radu F BiH.

Aktivnosti će se provoditi radnim ali i u dane vikenda, a sve s ciljem smanjenja sive ekonomije i povećanja discipline kada je u pitanju obaveza evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa, kao i zaštite prava radnika i suzbijanja rada na “crno”.

Naime, nakon analize stanja na terenu uočeno je da još uvijek postoji znatan broj subjekata koji ili ne izdaju račune ili izdane račune nefiskaliziraju čineći pri tome najteže porezne prekršaje, a što u konačnici za posljedicu ima povećanje sive ekonomije i manju naplatu javnih prihoda.

S druge strane, rad na crno predstavlja angažovanje radne snage bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezno osiguranje što, pored direktne štete na ovaj način angažovanom radniku, znatno usporava ekonomski rast i zapošljavanje.

Zbog svega navedenog apelujemo na subjekte nadzora (pravna i fizička lica) da poštuju zakonske propise jer samo tako mogu doprinijeti poboljšanju ekonomskih prilika u našem društvu.

IZVORrtvusk.ba

Odgovori