Oznaka: ππ€π‚πˆπŽππ€π‹ππˆ ππ€π‘πŠ “𝐔𝐍𝐀” 𝐈 πŒπ‰π„Ε π“π€ππˆ π”π•πˆπ‰π„πŠ πŠπŽππŠπ‘π„π“ππˆ 𝐈 πŽπƒπ‹π”ΔŒππˆ 𝐔 π™π€Ε π“πˆπ“πˆ 𝐈 πŽΔŒπ”π•π€ππ‰π” ππ‘πˆπ‘πŽπƒπ„ 🀝

ππ€π‚πˆπŽππ€π‹ππˆ ππ€π‘πŠ ‘𝐔𝐍𝐀’ 𝐒𝐄 ππ‘π„πƒπ’π“π€π•πˆπŽ 𝐍𝐀 πŒπ„Δπ”ππ€π‘πŽπƒππŽπŒ π’π€π‰πŒπ” π“π”π‘πˆπ™πŒπ€ 𝐈 π’π„πŽπ’πŠπŽπ† π“π”π‘πˆπ™πŒπ€ 𝐔 πŠπ‘π€π†π”π‰π„π•π‚π”

ππ€π‚πˆπŽππ€π‹ππˆ ππ€π‘πŠ “𝐔𝐍𝐀” 𝐒𝐄 ππ‘π„πƒπ’π“π€π•πˆπŽ 𝐍𝐀 πŒπ„Δπ”ππ€π‘πŽπƒππŽπŒ π’π€π‰πŒπ” π“π”π‘πˆπ™πŒπ€ 𝐈 π’π„πŽπ’πŠπŽπ† π“π”π‘πˆπ™πŒπ€ 𝐔 πŠπ‘π€π†π”π‰π„π•π‚π”Protekle sedmice Nacionalni park “Una” se prvi…

ππ€π‚πˆπŽππ€π‹ππˆ ππ€π‘πŠ “𝐔𝐍𝐀” 𝐈 πŒπ‰π„Ε π“π€ππˆ π”π•πˆπ‰π„πŠ πŠπŽππŠπ‘π„π“ππˆ 𝐈 πŽπƒπ‹π”ΔŒππˆ 𝐔 π™π€Ε π“πˆπ“πˆ 𝐈 πŽΔŒπ”π•π€ππ‰π” ππ‘πˆπ‘πŽπƒπ„ 🀝

ππ€π‚πˆπŽππ€π‹ππˆ ππ€π‘πŠ “𝐔𝐍𝐀” 𝐈 πŒπ‰π„Ε π“π€ππˆ π”π•πˆπ‰π„πŠ πŠπŽππŠπ‘π„π“ππˆ 𝐈 πŽπƒπ‹π”ΔŒππˆ 𝐔 π™π€Ε π“πˆπ“πˆ 𝐈 πŽΔŒπ”π•π€ππ‰π” ππ‘πˆπ‘πŽπƒπ„ 🀝 Protekla dva vikenda smo realizirali…